วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนาไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

July 15, 2019 | by M.P. World Travel

วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนาไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา พ.ศ.2562

?ในปีพุทธศักราช 2562
?วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)?
ตรงกับ วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาหลังจากทรงตรัสรู้ แก่พระปัจวัคคีย์ทั้งห้า
และ มีครบพระรัตนตรัย คือ “ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ”
ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก
วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนาไทย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา พ.ศ.2562
?วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)?
ตรงกับ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่อเนื่องมาจากวันอาสาหบูชา
พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะจำพรรษา
ตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 
?พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์
ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา?
Admin แนะนำบทความ ที่น่าสนใจอื่นๆ...